Računovodstvo

Pratimo računovodstvene promene privrednih subjekata od otvaranja poslovnih knjiga na početku godine, preko aktuelnih promena u toku godine, do popisa i sastavljanja godišnjeg računa.

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE ZA 2018. GODINU

Obračun računovodstvene amortizacije je zakonom propisana obaveza svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazanu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstvena...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA

Izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, odnosno preduzetnika, dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja...

10 KORAKA PRE SASTAVLJANJA ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2018. GODINU

Preduslov za sastavljanje finansijskih izveštaja jeste realno vrednovanje imovine, obaveza, prihoda i rashoda preduzeća, a da bi se to postiglo nužno je izvršiti niz...

KLJUČNE IZMENE MSFI za MSP

– primena 31. 12. 2019, retroaktivna primena sa stanjem na 31. 12. 2018. dozvoljena U „Službenom glasniku RS” br. 83/2018 objavljeno je Rešenje o utvrđivanju...

PRELAZAK SA PROSTOG NA DVOJNO KNJIGOVODSTVO OD 1. 1. 2019. godine

Dana 18. decembra 2017. godine usvojene su brojne izmene Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je ključni zakon...

Godišnji popis imovine i obaveza za 2018. godinu

Popis ili inventar je postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Dva glavna zadatka popisa su utvrđivanje nedokumentovanih...

Izmene Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (MSFI za MSP)

- primena 31. 12. 2019, retroaktivna primena dozvoljena -   U „Službenom glasniku RS”, broj 83 od 29. 10. 2018. godine, objavljeno je Rešenje o utvrđivanju...

Računovodstveni i poreski aspekti nematerijalne imovine

Poslovanje privrednih subjekata u uslovima modernog poslovanja podrazumeva sve veće korišćenje nematerijalne imovine. Celokupan tretman pomenute imovine utoliko je složeniji zbog njene nematerijalne prirode,...

Računovodstveno obuhvatanje sticanja i otuđenja sopstvenih akcija i udela

Postupak i uslovi sticanja sopstvenih akcija i udela, kao i njihovo otuđenje, odnosno poništavanje, regulisani su relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik...

Računovodstveno evidentiranje ambalaže i sitnog inventara

U finansijskim izveštajima poslovnih subjekata značajne vrednosti pripadaju tzv. „zalihama male vrednosti”. Što je „mala vrednost” – nije regulisano zakonskim i računovodstvenim propisima, pa...

Unošenje uloga novog člana u osnovni kapital društva – Računovodstveni aspekt

Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: DOO) predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova društva u društvo, koja je registrovana u skladu...

Računovodstveno evidentiranje kratkoročnih finansijskih i robnih zajmova između pravnih lica

Pojam zajma, odnosno pozajmice između pravnih lica, kao i obaveze zajmodavca i zajmoprimca, regulisani su čl. od 557. do 566. Zakona o obligacionim odnosima...