IZMENE I DOPUNE ZAKONA O FAKTORINGU

Zakonom o faktoringu („Sl. glasnik RS”, broj 62/2013 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon) uređuju se pojam i predmet faktoringa, učesnici u faktoringu,...

Potraživanja i obaveze – usaglašavanje, ispravka, otpis i zastara

Pre sastavljanja finansijskih izveštaja pravna lica i preduzetnici dužni su da usaglase međusobna potraživanja i obaveze. U članku je, osim toga, dat i osvrt...

Razgraničeni porez na dodatu vrednost

Kod svih računa dobavljača koji su izdati na način kao što navodimo u primerima u ovom tekstu (za električnu energiju i telefon) knjigovođe treba...

Sastavljanje Izveštaja o promenama na kapitalu za 2018. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno...

KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2016. GODINU

– priprema, metod i procedure konsolidovanja Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj je finansijski izveštaj ekonomske celine odnosno grupe koju čine matično i sva zavisna pravna lica....

Normativi utroška goriva, ulja, rezervnih delova i guma za službena vozila

Na osnovu prikupljenih podataka od računovođa i knjigovodstvenih agencija istražili smo šta su sve kontrolisali poreski inspektori u vezi sa potrošnjom goriva, ulja, rezervnih...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OPERATIVNOG LIZINGA

Posao poslovnog odnosno operativnog lizinga uređen je Zakonom o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl....