Poslovanje menjačnica

Poslovanje menjačnica Menjački poslovi su poslovi koji mogu da se obavljaju u skladu sa deviznim propisima, a odnose se na otkup i prodaju strane efektive...

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2016. GODINU

Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre (dalje: Agencija) uređeno je odredbama čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013...

Računovodstvo zakupa poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora preduzeća mogu da sklope s fizičkim ili pravnim licima – vlasni­cima poslovnog prostora. Nakon sklapanja ugovora pojavljuju se novi...

UZIMANJE IZ POSLOVNE IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA

Različit pravni subjektivitet privrednog društva i preduzetnika odražava se i na poreski aspekt uzimanja iz poslovne imovine od strane osnivača. Privredno društvo je pravno lice...

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da navedene izveštaje za 2018. godinu dostave Agenciji radi javnog objavljivanja...

Blagajničko poslovanje

U blagajnama pravnih lica vrše se značajne isplate novca na koji se ne plaćaju porezi, pa su poreski organi u obavezi da vrše kontinuirane...

PRAVILA VREDNOVANJA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU

Uvodne napomene Prilikom vrednovanja pozicija finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga i preduzetnika za 2016. godinu, primenjuju se tri regulative: Međunarodni računovodstveni standardi, odnosno Međunarodni standardi...

OBEZVREĐENJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA I ZALIHA NA DAN BILANSA

Realno iskazivanje vrednosti imovine u poslovnim knjigama ima veliki značaj za pouzdanost finansijskih izveštaja. Iz tog razloga se vrednovanje imovine u finansijskim izveštajima vrši...

SPROVOĐENJE PRIPREMNIH RADNJI ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA DAN 31. 12. 2017. GODINE

- Za privredna društva U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja neophodno je sprovesti niz aktivnosti koje prethode njihovom sastavljanju, u cilju realnog vrednovanja pozicija...

Računovodstvo proizvodnje

Društva koja se bave proizvodnjom specifična su po načinu praćenja troškova i iskazivanju promene vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda u Bilansu...

Promene korisnog veka upotrebe sredstva i prilagođavanje amortizacionih stopa – način obračuna i računovodstveno...

Korisni vek upotrebe sredstva predstavlja bitan element obračuna amortizacije i njegovo preispitivanje je vrlo značajno za realno utvrđivanje visine amortizacije i ravnomerno terećenje rashoda...

Ulaganje u razvoj: trošak ili nematerijalno ulaganje (investicija)

Pod razvojem se podrazumeva primena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih, značajnije poboljšanih, materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga, pre pristupanja...