OBEZVREĐENJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA I ZALIHA NA DAN BILANSA

Realno iskazivanje vrednosti imovine u poslovnim knjigama ima veliki značaj za pouzdanost finansijskih izveštaja. Iz tog razloga se vrednovanje imovine u finansijskim izveštajima vrši...

Računovodstveno evidentiranje transakcija u 2019. godini koje se odnose na promet roba i usluga...

U praksi su česte situacije da društva dobijaju fakture i drugu dokumentaciju za knjiženje nakon isteka poslovne godine, pri čemu se iste odnose na...

Specifičnosti vrednovanja ključnih pozicija finansijskih izveštaja za proizvodna pravna lica

Proizvodna pravna lica primenjuju različite okvire finansijskog izveštavanja, u zavisnosti od razvrstavanja. U ovom komentaru dat je pregled vrednovanja pojedinih pozicija finansijskih izveštaja, sa...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE I PRODAJE ROBE NA VELIKO

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši promet robe, svojim opštim aktom o računovodstvu i računovodstvenim politikama propisuje metodu koju će primenjivati prilikom vrednovanja zaliha...

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2016. GODINU

Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre (dalje: Agencija) uređeno je odredbama čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013...

UKLJUČIVANJE ZAVISNOG PRAVNOG LICA IZ INOSTRANSTVA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Kada se finansijski izveštaji zavisnih pravnih lica prikazuju u valuti koja je različita od izveštajne valute matičnog pravnog lica, neophodan uslov za konsolidovanje je...

Pravni posao kompenzacije u uslovima blokade računa učesnika nije ništav – pravna shvatanja Vrhovnog...

Pravno shvatanje o ništavosti pravnog posla kompenzacije u uslovima blokade računa učesnika Poslednjih petnaest godina, odnosno od početka primene Zakona o platnom prometu („Sl. list...

Korišćenje bankarskih garancija kao vida obezbeđenja u postupku tranzita

Preko bankarske garancije se najlakše i najbrže ostvaruje naplata neplaćenog carinskog duga jer u slučaju da carinski dužnik ne izvrši odgovarajuću uplatu, Uprava carina...

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2017. GODINU

Popis ili inventar je postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Obaveza i način sprovođenja popisa za pravna...

RASPODELA DOBITI NAKON USVAJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

U skladu sa članom 270. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 – u daljem...

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti (Obrazac PK 1)

Prilikom korišćenja dela neiskorišćenog poreskog kredita iz proteklih deset godina, pravna lica – poreski obveznici suočeni su sa nejasnom odredbom člana 48. i člana...

POKRIĆE GUBITKA PO GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2016. GODINU

Pokriće gubitka za različite pravne forme privrednih društava regulisano je Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr....