IZMENE I DOPUNE PROPISA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, KOJIMA SE OD 1. OKTOBRA 2017....

Guverner Narodne banke Srbije i Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneli su nekoliko izmena postojećih propisa iz oblasti platnog prometa, a sve sa ciljem...

ISPRAVKE MATERIJALNO ZNAČAJNIH GREŠAKA

Srednja i velika pravna lica i ostali privredni subjekti koji primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: MRS/MSFI), ispravku računovodstvenih grešaka...

SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA O OSTALOM REZULTATU ZA 2016. GODINU

Sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja, kao i sadržina pozicija u obrascima, propisana je Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna...

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da izveštaje za 2019. godinu radi javnog objavljivanja dostave Agenciji najkasnije...

Izmirivanje obaveza putem asignacije

Plaćanja između privrednih subjekata prenosom novčanih sredstava sa računa na račun osnovni je način plaćanja, ali nije redak slučaj da se u praksi svog...

DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2016. GODINU KOMISIJI ZA...

- Rok: 30. april 2017. godine Javna društva imaju obavezu sastavljanja i objavljivanja godišnjeg izveštaja u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala („Sl....

Promene korisnog veka upotrebe sredstva i prilagođavanje amortizacionih stopa – način obračuna i računovodstveno...

Korisni vek upotrebe sredstva predstavlja bitan element obračuna amortizacije i njegovo preispitivanje je vrlo značajno za realno utvrđivanje visine amortizacije i ravnomerno terećenje rashoda...