Novine koje donosi novi Zakon o trgovini

Novi Zakon u trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019 – dalje: Novi zakon) poboljšao je mnoge članove u odnosu na stari Zakon o trgovini...

Unošenje uloga novog člana u osnovni kapital društva – Računovodstveni aspekt

Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: DOO) predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova društva u društvo, koja je registrovana u skladu...

Osnovni postupci i primeri konsolidovanja pozicija prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja

Matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje dužna su da konsolidovane finansijske izveštaje za 2017. godinu, radi javnog objavljivanja, dostave Agenciji za privredne...

Računovodstvo zakupa poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora preduzeća mogu da sklope s fizičkim ili pravnim licima – vlasni­cima poslovnog prostora. Nakon sklapanja ugovora pojavljuju se novi...

Dodatne uplate osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital

Dodatne uplate su jedan od mogućih načina finansiranja društva od strane članova odnosno osnivača, pored zajmova i dokapitalizacije povećanjem osnivačkog uloga. Računovodstveni aspekt instituta...

Specifičnosti popisa kod mikro pravnih lica i preduzetnika

U članku su istaknute specifičnosti u vezi sa vršenjem popisa imovine i obaveza za 2019. godinu kod mikro pravnih lica, preduzetnika koji knjige vode...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE MANJKOVA, VIŠKOVA, KALA, RASTURA I LOMA PO GODIŠNJEM POPISU

U skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013,137/2014) nadležni organ...

PRELAZAK SA PROSTOG NA DVOJNO KNJIGOVODSTVO OD 1. 1. 2019. godine

Dana 18. decembra 2017. godine usvojene su brojne izmene Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je ključni zakon...

Računovodstveno evidentiranje transakcija u 2019. godini koje se odnose na promet roba i usluga...

U praksi su česte situacije da društva dobijaju fakture i drugu dokumentaciju za knjiženje nakon isteka poslovne godine, pri čemu se iste odnose na...

NE/PRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU ISPRAVKE I OTPISA VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANJA U PORESKOM BILANSU ZA...

Utvrđivanje oporezive dobiti i poreske obaveze pravnih lica, odnosno sastavljanje PB 1 i PDP prijave obradili smo u časopisu broj 3/17. Tom prilikom nismo...

Računovodstveni i poreski aspekti nematerijalne imovine

Poslovanje privrednih subjekata u uslovima modernog poslovanja podrazumeva sve veće korišćenje nematerijalne imovine. Celokupan tretman pomenute imovine utoliko je složeniji zbog njene nematerijalne prirode,...

NAKNADA ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE OD 1. FEBRUARA 2017. NAPLAĆUJE SE U...

Zakonom o energetici („Sl. glasnik RS”, broj 145/2014) propisano je da je garantovani snabdevač dužan da dostavlja Ministarstvu podatke potrebne za utvrđivanje naknade za...