Oporezivanje naknade za rad direktora

U skla­du sa od­red­ba­ma čla­na 48. Za­ko­na o radu, po­slo­vi di­rek­to­ra mo­gu da se oba­vlja­ju: 1) za­sni­va­njem rad­nog od­no­sa na neo­d­re­đe­no ili od­re­đe­no vre­me, 2) za­klju­či­va­njem...

Papirne kese umesto plastičnih kesa

Odlukom o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga („Sl.list grada Beograda“, br. 85/2018 i 74/2019) uređuju se uslovi...

Novi elementi za obračun zarada u 2020. godini

Neoporezivi iznos za zarade/plate u 2020. godini Prema inoviranom članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001 … i 86/2019...

Koja primanja zaposlenog mogu biti predmet izvršenja?

U članu 289. Zakona precizirano je da se u rešenju o izvršenju na zaradi određuje plenidba dela zarade izvršnog dužnika i nalaže poslodavcu da...

Iznos zarade koji može da bude predmet izvršenja

Prema odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju sud dosuđuje obustave na zaradu zaposlenog. To praktično znači da poslodavci, nakon što utvrde mesečnu zaradu zaposlenog...

Proširen obuhvat PIO osiguranja

Novim zakonskim odredbama uređuje se status, odnosno uvode se u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u svojstvu osiguranika samostalnih delatnosti lica koja rade na...

Stipendije i krediti učenicima i studentima

Prema inoviranoj tački 12) člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana, od 1. januara 2020. godine ne plaća se porez na dohodak građana...

Ako poslodavac isplati decembarsku minimalnu zaradu u januaru 2020. godine plaća 4.700 dinara više!

Ako u mesecu januaru 2020. go­di­ne is­pla­ću­je mi­ni­mal­nu za­ra­du za decembar 2019. go­di­ne, po­slo­da­vac će is­pla­ti­ti va­že­ću mi­ni­mal­nu cenu rada po ča­su u vi­si­ni...

Najniža osnovica doprinosa od 1. januara 2020. iznosi 25.801 dinar

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine iznosi 73.718 dinara. Na osnovu ovoga podatka mogu da se...

Novogodišnje proslave i pokloni zaposlenima

Za predstojeće novogodišnje i božićne praznike poslodavci će uložiti svoja sredstva u organizovanje prigodnih priredbi i nabavku novogodišnjih paketića za decu svojih zaposlenih ili...

Izjednačavanje bračne i vanbračne zajednice u pogledu utvrđivanja prava na porodičnu penziju

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”...

Novi način usklađivanja penzije od 1. januara 2020.

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”...