Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica

Jedan od ciljeva izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje jeste podsticanje zapošljavanja kroz...

Izmene u paušalnom oporezivanju preduzetnika

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, broj 86/19), koji je stupio na snagu 14. decembra 2019....

Izdaci poslodavaca za isplatu pojedinih vrsta naknada za rad

Za obavljanje poslova iz ili van svoje delatnosti poslodavci mogu da angažuju radnu snagu po dva osnova: po osnovu radnog odnosa i po osnovu...

Izvršenje radi namirenja novčanih potraživanja u skladu sa inoviranim ZIO-om

Sa 1. januarom 2020. godine počela je primena inoviranog Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS” br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/18...

Poreski tretman uplata zaposlenima u dobrovoljne penzijske fondove

Prema članu 41. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl. glasnik RS”, br. 85/2005 i 31/2011 – dalje: Zakon), uplatu doprinosa za...

Izveštavanje o izvršenju rashoda za plate u budžetima lokalne vlasti u 2020. godini

Prema članu 43. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Sl. glasnik RS” br. 84/2019 – dalje: Zakon), lokalna vlast u...

Novi neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1. februara...

Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01… i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu)...

Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za...

U „Službenom glasniku” br. 3/2020 objavljen je Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje. Njim je...

Nove šifre prihoda – izmene Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 96/2019 od 31. 12....

Isplata i oporezivanje primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u...

U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)...

Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad i naknade izgubljene zarade

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/18 – autentično tumačenje i 54/2019 – dalje: Zakon) utvrđuje...

Ograničavanje novog zapošljavanja u javnom sektoru zadržano je i u 2020. godini

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015, 81/2016 – odluka US i 95/2018) prestao je da...