Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

NOVI NEOPOREZIVI IZNOSI ZA ODREĐENA PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA – od 1. februara...

Prema članu 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001... i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon), dinarski...

IZNOS LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH PREMA ZAKONU O RADU I NJIHOV PORESKI TRETMAN

– na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu decembru 2016. godine od 73.641 dinara      VRSTA ISPLATE   PO ZAKONU O RADU   PORESKI TRETMAN 1 2 3 NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH...

OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU U 2017. GODINI

Uslovi za sticanje prava na penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS,...

UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA RAD U NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH PREDUZEĆA – PREMA NOVOJ ODLUCI...

Uvodne napomene Prema odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016, u daljem tekstu: Zakon), nadzorni odbor je organ javnog preduzeća. Ako je...

Novi iznos minimalne zarade u 2017. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) Vlada Republike Srbije je donela...

Obračun i isplata naknade zarade za bolovanje preko 30 dana

U tekstu koji sledi prikazana je primena odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju u praksi: uslovi za ostvarenje ovog prava, potrebna dokumentacija, na čiji teret...