Ovlašćenja i postupanje Budžetske inspekcije

Budžetskoj inspekciji poverena je funkcija vršenja inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija,...

Ciljevi kontrola i očekivane kontrole

Interni revizori u javnom sektoru svoj rad baziraju na reviziji sistema. Revizija sistema ima 8 (osam etapa). Pre snimanja sistema treba utvrditi ciljeve kontrola...

Primena Zakona o zaštiti životne sredine sa aspekta budžetske kontrole

U ovom tekstu osvrnućemo se na kontrolu obezbeđivanja i korišćenje sredstava za čuvanje i unapređenje zaštite životne sredine na teritoriji jedinice lokalne samouprave. U ovom...

Smeštaj i ishrana učenika i studenata sa stanovišta zakonskih propisa i računovodstvene evidencije

Kada se osvrnemo na celokupnu zakonsku regulativu u vezi sa učeničkim i studentskim standardom, može da se konstatuje da je zadovoljavajuće rešena, kao i...

Davanje u zakup nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave

Ovde je kroz primere prikazano na koji način se u jedinici lokalne samouprave vrši inspekcijska kontrola prihoda od davanja u zakup nepokretnosti, kao i...

Budžetska inspekcija – kontrola primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

Primena Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru počela je od obračuna plate odnosno zarade za mesec oktobar 2012. godine, tako da će...

Namensko korišćenje sredstava prikupljenih od kazni za saobraćajne prekršaje izrečenih na teritoriji opštine ili...

Uvod   Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 –...

Godišnji plan rada interne revizije

Uvod   Planiranje je ključni deo procesa revizije i sastoji se iz tri faze: 1) strateški plan revizije, 2) godišnji plan revizije, 3) planovi pojedinačne revizije (operativni planovi).   Planiranje revizije...

Sticanje nefinansijske imovine korisnika javnih sredstava zaduživanjem

U skladu sa članom 73. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 2009… 95/2018) reguliše se ograničenje duga i garancije u toku budžetske...

Đačke ekskurzije kao fakultativna vannastavna aktivnost obrazovnih ustanova

U praksi je neophodno da se pred Savet roditelja, kada raspravlja o đačkim ekskurzijama, iznese veoma precizan plan i program njenog izvođenja. Roditelji đaka...

Isključive nadležnosti Ministarstva finansija, odnosno Budžetske inspekcije – prvi deo

Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija Zakonom o budžetskom sistemu poverena je nadležnost da vrši poslove inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog...

Specifičnosti u računovodstvu zdravstvenih ustanova sa posebnim osvrtom na privremene situacije

U slučaju kapitalnih investicionih projekata koji se odnose pre svega na usluge, tj. radove na izgradnji, sanaciji objekta, montaži prateće opreme i dr., zbog...