Kontrola primene zakona u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg...

U ovom tekstu biće predstavljene obaveze javnih preduzeća i društava kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, koje su propisane odredbama Zakona o javnim...

Finansiranje zdravstvenih ustanova

U ovom tekstu osvrnućemo se na rad zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, u delu koji se odnosi na sticanje i raspolaganje finansijskim sredstvima za...

Izmene Uredbe o budžetskom računovodstvu koje su stupile na snagu 21. marta 2020. godine

U ovom tekstu predstavljene su pojedine odredbe Uredbe o budžetskom računovodstvu, uz osvrt na najnovije izmene objavljene u „Službenom glasniku RS” br. 27/2020 od...

Bilansna ravnoteža konta nefinansijske imovine, dugoročne finansijske imovine i kapitala

Prema propisima budžetskog računovodstva u Republici Srbiji, kada je reč o evidentiranju poslovnih promena u vezi sa nefinansijskom i finansijskom imovinom i kapitalom, neophodno...

Sastavljanje i podnošenje tromesečnog izveštaja o izvršenju budžeta / finansijskog plana za period januar–mart...

Na osnovu člana 8. Uredbe o budžetskom računo- vodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – dalje: Uredba) propisana je obaveza sastavljanja i...

Revizija i otpis bibliotečke građe i izvora u školskim bibliotekama

Iako je prošlo više od osam godina od primene Zakona o bibliotečko-informacionoj de- latnosti („Sl. glasnik RS” br. 52/2011), u praksi ponekad pretplatnici postavljaju...

Finansiranje delatnosti osnovnih škola – transferi sa različitih nivoa vlasti i prihodi po osnovu...

Finansiranje i nadzor nad radom osnovnih škola uređeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju, Zakonom o budžetskom sistemu,...

Nepravilnosti utvrđene kontrolom zakonitog i namenskog korišćenja sredstava

Funkcija Budžetske inspekcije je inspekcijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica...

Propusti budžetskih korisnika u računovodstvu

Poslovi budžetskog računovodstva obavljaju se u okviru jedinstvenog, organizaciono nezavisnog dela, kao organizacionog dela međusobno povezanih poslova i zadataka uređenih aktom o unutrašnjoj organizaciji...

Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni...

U komentaru je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim...

Otvaranje početnog stanja za 2020. godinu u poslovnim knjigama korisnika javnih sredstava koji primenjuju...

Uvod Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

Nepravilnosti u evidentiranju poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava

U ovom tekstu biće prikazane posledice koje nastaju usled nepravilnog evidentiranja poslovnih promena u knjigovodstvenim evidencijama i kako iz toga proizlazi odgovornost odgovornih lica...