Obračun poreske amortizacije za 2019. godinu

Poreska amortizacija za 2019. godinu utvrđuje se na drugačiji način u odnosu na prethodne godine. S obzirom na to da se poreska amortizacija sredstava...

Ispravka vrednosti i otpis potraživanja u poreskom bilansu za 2019. godinu

Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravke vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše...

Transakcije sa povezanim licima u poreskom bilansu

U članku su opisane transakcije sa povezanim licima iz ugla Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u cilju korigovanja prihoda odnosno rashoda nastalih...