Ispravka vrednosti i otpis potraživanja u poreskom bilansu za 2019. godinu

Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravke vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše...

Stalna poslovna jedinica – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBPJ i PB 1 i...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2019. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Obračun poreske amortizacije za 2019. godinu

Poreska amortizacija za 2019. godinu utvrđuje se na drugačiji način u odnosu na prethodne godine. S obzirom na to da se poreska amortizacija sredstava...

Preduzetnici – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PB 2 i podnošenje poreske prijave na...

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu jeste 15. april 2020. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne...

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN i poreske prijave na obrascu...

Uvod   Porez na dobit se u nedobitnim organizacijama utvrđuje na osnovu odredbi Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br....

Transakcije sa povezanim licima u poreskom bilansu

U članku su opisane transakcije sa povezanim licima iz ugla Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u cilju korigovanja prihoda odnosno rashoda nastalih...

Privredna društva – sastavljanje poreskog bilansa na novom obrascu PB 1 i podnošenje poreske...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica objavljen...

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN 1 i poreske prijave na...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2019. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...