Preduzetnici – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PB 2 i podnošenje poreske prijave na...

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu jeste 15. april 2020. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne...

Privredna društva – sastavljanje poreskog bilansa na novom obrascu PB 1 i podnošenje poreske...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica objavljen...

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN i poreske prijave na obrascu...

Uvod   Porez na dobit se u nedobitnim organizacijama utvrđuje na osnovu odredbi Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br....