Preduzetnici – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PB 2 i podnošenje poreske prijave na...

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu jeste 15. april 2020. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne...

Obračun poreske amortizacije za 2019. godinu

Poreska amortizacija za 2019. godinu utvrđuje se na drugačiji način u odnosu na prethodne godine. S obzirom na to da se poreska amortizacija sredstava...

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN 1 i poreske prijave na...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2019. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Privredna društva – sastavljanje poreskog bilansa na novom obrascu PB 1 i podnošenje poreske...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica objavljen...

Ispravka vrednosti i otpis potraživanja u poreskom bilansu za 2019. godinu

Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravke vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše...

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN i poreske prijave na obrascu...

Uvod   Porez na dobit se u nedobitnim organizacijama utvrđuje na osnovu odredbi Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br....