OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2017. GODINU

Otvaranje poslovnih knjiga vrši se na početku poslovne godine na osnovu zaključnog bilansa stanja prethodne godine. Novoosnovana pravna lica i preduzetnici otvaraju poslovne knjige na...

Usvojen je novi Zakon o računovodstvu

U „Službenom glasniku RS” br. 73/2019 objavljen je novi Zakon o računovodstvu. Odredbe navedenog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, kada Zakon...

Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje za 2018. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje sastavni su deo obaveznog seta finansijskih izveštaja za pravna lica koja su obveznici sastavljanja kompletnog seta finansijskih izveštaja.   FEBRUAR 2019. ●...

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2017. GODINU

Popis ili inventar je postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Obaveza i način sprovođenja popisa za pravna...

KORIŠĆENJE RAČUNOVODSTVENIH PROCENA I PROSUĐIVANJA PRILIKOM SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja rukovodstvo pravnog lica često mora da koristi računovodstvene procene i prosuđivanja koje treba da budu razumne i opravdane u zadatim...

DOPUNE ZAKONA O REVIZIJI

Zakonom o reviziji  („Sl. glasnik RS”, broj 62/2013 i 30/2018) uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, stručna osposobljenost lica...

UKLJUČIVANJE ZAVISNOG PRAVNOG LICA IZ INOSTRANSTVA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Kada se finansijski izveštaji zavisnih pravnih lica prikazuju u valuti koja je različita od izveštajne valute matičnog pravnog lica, neophodan uslov za konsolidovanje je...

Izmirivanje obaveza putem asignacije

Plaćanja između privrednih subjekata prenosom novčanih sredstava sa računa na račun osnovni je način plaćanja, ali nije redak slučaj da se u praksi svog...

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti (Obrazac PK 1)

Prilikom korišćenja dela neiskorišćenog poreskog kredita iz proteklih deset godina, pravna lica – poreski obveznici suočeni su sa nejasnom odredbom člana 48. i člana...

Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2019. godinu

U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon) pravna lica i preduzetnici dužni su...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DOZVOLJENOG MINUSA PO TEKUĆEM RAČUNU PRIVREDNOG DRUŠTVA

Privredni subjekti u Srbiji na različite načine upravljaju svojom likvidnošću. Privredna društva koja imaju nedostatak likvidnih sredstava i problem sa likvidnošću, u praksi često...

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da izveštaje za 2019. godinu radi javnog objavljivanja dostave Agenciji najkasnije...