Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini ili „trinaesta zarada”

Zakon o radu ne predviđa isplatu zaposlenima „trinaeste zarade”, pa stoga ne postoji zakonski osnov za njenu isplatu, osim ako poslodavac takvu mogućnost nije...

Rad stranaca u Republici Srbiji

Svi stranci koji rade u Republici Srbiji moraju da imaju odobrenje privremenog boravka i radnu dozvolu, a osnove za dobijanje istih mogu da budu...

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru za 2017. godinu

U „Službenom glasniku RS” broj 61/2017 objavljena je ODLUKA o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu...

ISPLATE ZAPOSLENIMA ZA VREME VRŠENJA VOJNE OBAVEZE U REZERVNOM SASTAVU

Prema odredbama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS”, br. 88/2009 i 95/2010 – u daljem tekstu: Zakon), vojnu obavezu u...

Isplata dividendi akcionarima – rezidentima i nerezidentima – po godišnjem računu za 2018. godinu

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizlaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, srazmerno broju...