Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

NOVI ELEMENTI ZA OBRAČUN ZARADA U 2019. GODINI

Poslednje izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (objavljene u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) donele su izmene...

OBRAČUN I PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA NA OSNOVU NAKNADE ŠTETE NA IME NEISPLAĆENIH ZARADA...

U konkretnom slučaju iz prakse, u sudskom postupku koji je vođen zbog poništenja rešenja o prestanku radnog odnosa, pravnosnažnom sudskom odlukom tuženi − poslodavac...

PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA ZA 2017. GODINU

Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru u 2017. godini utvrđene su: 1) zaključcima Vlade Republike Srbije (u javnim službama, MUP-u, Vojsci...

PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA BOLOVANJE PENZIONISANOG LICA KOJE JE PONOVO ZASNOVALO RADNI ODNOS

Prema odredbama člana 175. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/214), ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju, zaposleni...

Prava zaposlenih povodom uskršnjih praznika

U toku meseca aprila proslavljaju se verski praznici u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj...

ORGANIZOVANJE SINDIKATA U ŠKOLI I OBRAČUN SINDIKALNE ČLANARINE

Prema članu 6. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – u daljem tekstu: Zakon) sindikatom se, u...

PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA ZA 2018. GODINU

Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru u 2018. godini utvrđene su: 1) zaključcima Vlade Republike Srbije (u javnim službama, MUP-u, Vojsci...

OBRAČUN OTPREMNINE ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA – prema odredbama Zakona o...

Prema članu 179. stav 5. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, u daljem tekstu: Zakon),...

Novi iznos minimalne zarade u 2017. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) Vlada Republike Srbije je donela...

ISPLATA I OPOREZIVANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH I ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA PO OSNOVU UČEŠĆA U...

U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) predviđeno je da se ugovorom o radu ili...

NOVI IZNOS PORESKE OLAKŠICE I OBRAČUN ZARADA OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

Kao što smo izneli u posebnom članku u ovom broju „Poslovnog savetnika”, usklađena poreska olakšica na zarade zaposlenih od 1. februara 2017. godine do...

Izvršenje na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima

Predmet Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015 – u daljem tekstu: Zakon) jeste postupak u kome sudovi i javni izvršitelji...