Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Zasnivanje radnog odnosa ili drugo radno angažovanje korisnika penzije

Prema članu 24. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 … i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon), radni odnos može...

KARAKTERISTIKE U ISPLATI DIVIDENDI AKCIONARIMA – REZIDENTIMA SRBIJE – PO GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2016....

Prema članu 271. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 – u daljem...

IZNOS LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA I NJIHOV PORESKI TRETMAN

– na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu janaru 2017. godine od 57.231 dinar      VRSTA ISPLATE   PO ZAKONU O RADU   PORESKI TRETMAN 1 2 3 NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH...

POKLONI ZA OSMI MART I NJIHOV PORESKI TRETMAN

Davanja poslodavaca povodom Osmog marta – Dana žena nisu predviđena Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017 – u daljem tekstu:...

OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU U 2017. GODINI

Uslovi za sticanje prava na penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS,...

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004... i 102/2015 – u daljem...

IZNOS LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH PREMA ZAKONU O RADU I NJIHOV PORESKI TRETMAN

– na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu decembru 2016. godine od 73.641 dinara      VRSTA ISPLATE   PO ZAKONU O RADU   PORESKI TRETMAN 1 2 3 NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH...

Obračun zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo

Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti uređuju se prava zaposlenih koji se upućuju na privremeni rad...

PRIMENA SRAZMERNE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Prema članu 39. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 … i 112/2015 – u daljem tekstu:...

NOVI NEOPOREZIVI IZNOSI ZA ODREĐENA PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA – od 1. februara...

Prema članu 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001... i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon), dinarski...

Podnošenje izmenjene pojedinačne poreske prijave (obrazac PPP-PD)

Saglasno odredbama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 – ispr., 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018...

ISPLATE ZAPOSLENIMA ZA VREME VRŠENJA VOJNE OBAVEZE U REZERVNOM SASTAVU

Prema odredbama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS”, br. 88/2009 i 95/2010 – u daljem tekstu: Zakon), vojnu obavezu u...