Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

IZDACI POSLODAVACA ZA LEČENJE ZAPOSLENIH U INOSTRANSTVU I NJIHOV PORESKI TRETMAN

U praksi su prisutni slučajevi da se zaposleni obraćaju svojim poslodavcima za novčanu pomoć u vezi sa svojim lečenjem u inostranstvu. Radi se na...

IZDACI POSLODAVACA ZA ISPLATU POJEDINIH VRSTA NAKNADA ZA RAD

Za obavljanje poslova iz svoje ili van svoje delatnosti poslodavci mogu angažovati radnu snagu po dva osnova: po osnovu radnog odnosa i po osnovu ugovornog...

Karakteristike u isplati minimalne zarade i isplata minimalne zarade za mesec jun 2017. godine

Prema odredbama čl. 111–113. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – u daljem tekstu: Zakon), zaposleni ima...

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru za 2017. godinu

U „Službenom glasniku RS” broj 61/2017 objavljena je ODLUKA o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu...

Izvršenje na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima

Predmet Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015 – u daljem tekstu: Zakon) jeste postupak u kome sudovi i javni izvršitelji...

RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM KOD JEDNOG ILI KOD VIŠE POSLODAVACA I OBRAČUN PORESKIH...

Odredbama člana 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014...

KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA 2017. GODINU I OBRAČUN PRIMANJA PO OSNOVU GODIŠNJEG ODMORA

Uvodne napomene Pravo na godišnji odmor je jedno od najvažnijih prava zaposlenih, ali ujedno i jedno od prava kog se zaposleni ne može odreći, niti...

PRIMENA SRAZMERNE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Prema članu 39. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 … i 112/2015 – u daljem tekstu:...

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. MAJA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 102/2015 – u daljem...

ORGANIZOVANJE SINDIKATA U ŠKOLI I OBRAČUN SINDIKALNE ČLANARINE

Prema članu 6. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – u daljem tekstu: Zakon) sindikatom se, u...

PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA BOLOVANJE PENZIONISANOG LICA KOJE JE PONOVO ZASNOVALO RADNI ODNOS

Prema odredbama člana 175. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/214), ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju, zaposleni...

Prava zaposlenih povodom uskršnjih praznika

U toku meseca aprila proslavljaju se verski praznici u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj...