RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FINANSIJSKOG LIZINGA

Finansijski lizing predstavlja jedan od načina finansiranja ulaganja u osnovna sredstva, te se javlja kao alternativa finansiranju sopstvenim sredstvima i putem bankarskih kredita. Pribavljanje...

Izmena podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa – ukidanje upotrebe pečata u platnom...

Iako je Narodna banka Srbije još 2014. godine donošenjem Zakona o platnim uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata i faktički ukinula obaveznu upotrebu pečata...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DOZVOLJENOG MINUSA PO TEKUĆEM RAČUNU PRIVREDNOG DRUŠTVA

Privredni subjekti u Srbiji na različite načine upravljaju svojom likvidnošću. Privredna društva koja imaju nedostatak likvidnih sredstava i problem sa likvidnošću, u praksi često...

ISPRAVKE MATERIJALNO ZNAČAJNIH GREŠAKA

Srednja i velika pravna lica i ostali privredni subjekti koji primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: MRS/MSFI), ispravku računovodstvenih grešaka...

UGOVARANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

– Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2017. godine. Uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, ugovaranje revizije, kao i druga pitanja...

Ulaganje u razvoj: trošak ili nematerijalno ulaganje (investicija)

Pod razvojem se podrazumeva primena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih, značajnije poboljšanih, materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga, pre pristupanja...

Računovodstveno evidentiranje zamene rezervnog dela postrojenja i opreme

Pravna lica u praksi često prave propust prilikom računovodstvenog evidentiranja zamene značajnog rezervnog dela koji uvećava nabavnu vrednost osnovnog sredstva. Taj propust se u...

Izmirenje finansijskih obaveza između korisnika platnih usluga na osnovu sklopljenih ugovora o kompenzaciji, cesiji,...

Uvodne napomene U ovom napisu, kao nastavku teme iz prošlog broja Poslovnog savetnika pod nazivom „Izmirenje obaveza na osnovu platnih transakcija između pružaoca i korisnika...

Promene korisnog veka upotrebe sredstva i prilagođavanje amortizacionih stopa – način obračuna i računovodstveno...

Korisni vek upotrebe sredstva predstavlja bitan element obračuna amortizacije i njegovo preispitivanje je vrlo značajno za realno utvrđivanje visine amortizacije i ravnomerno terećenje rashoda...

UZIMANJE IZ POSLOVNE IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA

Različit pravni subjektivitet privrednog društva i preduzetnika odražava se i na poreski aspekt uzimanja iz poslovne imovine od strane osnivača. Privredno društvo je pravno lice...

UKLJUČIVANJE ZAVISNOG PRAVNOG LICA IZ INOSTRANSTVA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Kada se finansijski izveštaji zavisnih pravnih lica prikazuju u valuti koja je različita od izveštajne valute matičnog pravnog lica, neophodan uslov za konsolidovanje je...

EVIDENTIRANJE REZERVISANJA ZA OTPREMNINE U SKLADU SA MRS 19

Računovodstveno obuhvatanje rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenih za pravna lica koja primenjuju pune standarde, regulisano je Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 19...