RAČUNOVODSTVENO-PORESKI ASPEKT TRANZITNOG ROBNOG PROMETA

Spoljnotrgovinski promet robom, pored izvoza i uvoza robe, obuhvata i tranzit robe. Trgovina u tranzitu ili tranzit robe može se definisati kao kupovina robe...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE I PRODAJE ROBE NA MALO

Prema propisima o trgovini, trgovina na malo je prodaja robe krajnjim potrošačima, pri čemu se taj promet može obavljati u maloprodajnim objektima (prodavnica, samousluga,...

IZMENE I DOPUNE PROPISA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, KOJIMA SE OD 1. OKTOBRA 2017....

Guverner Narodne banke Srbije i Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneli su nekoliko izmena postojećih propisa iz oblasti platnog prometa, a sve sa ciljem...

REZERVISANJA ZA TROŠKOVE U GARANTNOM ROKU: USLOVI PRIZNAVANJA I METODE OBRAČUNA SA PRIMERIMA KNJIŽENJA

Obaveze koje uključuju korišćenje računovodstvenih procena, a imaju neizvestan iznos i rok dospeća, priznaju se u poslovnim knjigama kao rezervisanja. Cilj priznavanja rezervisanja je...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE I PRODAJE ROBE NA VELIKO

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši promet robe, svojim opštim aktom o računovodstvu i računovodstvenim politikama propisuje metodu koju će primenjivati prilikom vrednovanja zaliha...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FINANSIJSKOG LIZINGA

Finansijski lizing predstavlja jedan od načina finansiranja ulaganja u osnovna sredstva, te se javlja kao alternativa finansiranju sopstvenim sredstvima i putem bankarskih kredita. Pribavljanje...

Izmena podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa – ukidanje upotrebe pečata u platnom...

Iako je Narodna banka Srbije još 2014. godine donošenjem Zakona o platnim uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata i faktički ukinula obaveznu upotrebu pečata...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DOZVOLJENOG MINUSA PO TEKUĆEM RAČUNU PRIVREDNOG DRUŠTVA

Privredni subjekti u Srbiji na različite načine upravljaju svojom likvidnošću. Privredna društva koja imaju nedostatak likvidnih sredstava i problem sa likvidnošću, u praksi često...

ISPRAVKE MATERIJALNO ZNAČAJNIH GREŠAKA

Srednja i velika pravna lica i ostali privredni subjekti koji primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: MRS/MSFI), ispravku računovodstvenih grešaka...

UGOVARANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

– Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2017. godine. Uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, ugovaranje revizije, kao i druga pitanja...

Ulaganje u razvoj: trošak ili nematerijalno ulaganje (investicija)

Pod razvojem se podrazumeva primena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih, značajnije poboljšanih, materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga, pre pristupanja...

Računovodstveno evidentiranje zamene rezervnog dela postrojenja i opreme

Pravna lica u praksi često prave propust prilikom računovodstvenog evidentiranja zamene značajnog rezervnog dela koji uvećava nabavnu vrednost osnovnog sredstva. Taj propust se u...