Poslovne finansije

Povremena rubrika u našem časopisu u kojoj ćete pronaći sve što je potrebno da znate o carinskom poslovanju. Korisne informacije na temu uvoza, izvoza, reeksporta, pojednostavljenih carinskih postupaka i carinskih povlastica. Razrešavamo brojne dileme učesnika u carinskom postupku i donosimo korisne obrasce.

Obračunavanje uvoznih dažbina i PDV-a u postupku privremenog uvoza iznajmljenih prevoznih sredstava ili drugih...

Na osnovu ugovora o iznajmljivanju prevoznih sredstava ili drugih pokretnih stvari carinski organ može da odobri upotrebu strane robe u carinskom području Republike Srbije,...

Naplata carine i PDV-a pri vraćanju robe koja je privremeno izvezena radi popravke

Ukoliko popravku robe (npr. mašine ili aparata) nije moguće izvršiti u Republici Srbiji usled nepostojanja uslova ili zbog postojanja garantne obaveze stranog lica ili...

Oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a pri vraćanju robe koja je prethodno bila izvezena

Izvoznici robe se suočavaju s rizikom da će im deo pošiljke ili čitava pošiljka izvezene robe biti vraćena neprodata ili zato što ne odgovara...

IZMENA NAZIVA I IZNOSA TAKSI ZA USLUGE CARINSKOG ORGANA

U „Službenom glasniku RS”, br. 113/2017 od 17. 12. 2017. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji...

IMENOVANJE ZASTUPNIKA U CARINSKOM POSTUPKU

Član 6. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) propisuje da svako lice može da, pod uslovima predviđenim članom 89....

PRIJAVA PRENOSA FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANJA PREKO DRŽAVNE GRANICE

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014 – u daljem tekstu: Zakon) u članu...

UPOTREBA ELEKTRONSKOG LOKATORA KAO CARINSKOG OBELEŽJA – OD 1. OKTOBRA 2017. GODINE

Uredbom o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS”, br. 10/2017) izvršena je dopuna carinskih propisa koji su bliže određivali...

CARINSKI TRETMAN ROBE KOJA SE IZNOSI IZ SLOBODNE ZONE, A PRETHODNO JE BILA STAVLJENA...

Na dan kada se roba iz slobodne carinske zone pušta u slobodan promet u carinsko područje Republike Srbije van zone, nastaje obaveza plaćanja carine...

Od 1. jula 2017. primenjuju se novi iznosi akcize na cigarete

Odredbama člana 40a Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001… i 108/2016 – u daljem tekstu: Zakon) propisani su dinarski iznosi akcize na...

Korišćenje prethodnog pregleda u cilju smanjenja rizika od nastajanja prekršajne odgovornosti u carinskom postupku

Opšte je poznato da uvoznici robe, radi ispravnog sprovođenja uvoznog carinskog postupka u Republici Srbiji, moraju nadležnom carinskom organu na propisan način i u...

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste kao motorno gorivo...

Prema odredbama člana 2. stav 1. tač 1) i 2) Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon,...

IZMENE I DOPUNE CARINSKOG ZAKONA KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. 7. 2017. GODINE

U „Službenom glasniku RS”, br. 108/2016 od 29.12. 2016. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona, koji je stupio na snagu...