Naslovna Porezi Stranica 36

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Međunarodno oporezivanje u pravnom sistemu Republike Srbije

Pod uticajem globalizacije, fizička lica i privredna društva u sve većoj meri se konfrontiraju s poreskim suverenitetom više država. U cilju sprečavanja ili otklanjanja...

Šta to muči obveznike PDV-a?

U praksi se javljaju brojni problemi i nedoumice u vezi s tumačenjem i primenom propisa koji regulišu PDV, a ovaj tekst predstavlja pokušaj da...

Najnovije izmene u poreskom tretmanu advokata

Prelaskom iz fiskalne 2013. u 2014. godinu, advokati su ozbiljno ugroženi promenama zakonskih propisa i pogrešnom primenom propisa od strane Poreske uprave Imajući u vidu...

Primalac dobara i usluga kao poreski dužnik

U praksi se javljaju brojni problemi i nedoumice u vezi sa oporezivanjem ino-usluga u Republici Srbiji, a ovaj tekst predstavlja pokušaj da razrešimo najčešće...

Novine u oblasti poreza na imovinu

Nova fiskalna godina donela je brojne promene u oblasti propisa koji regulišu poreze na imovinu, te je samim tim pojačano i interesovanje kako stanovništva,...

Ovlašćeni izvoznik

Dobijanje statusa ovlašćenog izvoznika jeste preduslov za dobijanje odobrenja za korišćenje Pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca kojim se omogućava značajno ubrzanje carinskog postupka,...

Pravo na poresko oslobođenje i povraćaj poreza prilikom kupovine prve nepokretnosti

U zavisnosti od toga da li svoj prvi stan kupuju u novogradnji ili starogradnji, fizička lica imaju pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost,...

Rad van radnog odnosa fizičkih lica za domaće i strane poslodavce

U ovom tekstu istražujemo kakav je poreski tretman primanja naših fizičkih lica na ime izvršenih usluga za potrebe stranih poslodavaca, kao i inostranih fizičkih...

Poreski aspekt poslovanja domaćih pravnih lica s nerezidentnim pravnim licima

Zbog brojnosti mogućih oblika poslovanja i različitog poreskog tretmana koji se na njih primenjuje, domaća pravna lica, kada krenu u saradnju sa stranim partnerima,...

Transferne cene u poreskom sistemu Republike Srbije

U ovom tekstu je obrazložena primena transfernih cena u Republici Srbiji i normativna regulativa koja dotiče pitanje transfernih cena, njihovo utvrđivanje i primenu u...

Paket poreskih zakona

Kako bi omogućila nesmetano funkcionisanje Republike Srbije u narednom periodu Vlada Republike Srbije donela je brojne zakonske izmene. U ovom tekstu govorimo o Zakonu...

Strateška promena obavljanja carinskog postupka u Republici Srbiji

Uprava carina je već započela konkretne aktivnosti koje se sastoje u uvođenju elektronskog poslovanja u određene segmente carinskih postupaka, a istovremeno planira i preduzima...