Naslovna Porezi Stranica 36

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

OBJAŠNJENJE o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o porezu na dodatu...

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RSˮ, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), Ministar finansija donosi OBJAŠNJENJE o poreskom punomoćniku...

Uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i promet dobara bez naknade...

Imajući u vidu činjenicu da uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i promet dobara bez naknade pod određenim uslovima mogu biti...

Primena finansijskih propisa

Poreski tretman naknade štete (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-171/2016-04 od 4. 4. 2016) Prema navodima u predmetnom zahtevu, tužilja je vodila dva sudska spora protiv poslodavca...

Primena finansijskih propisa

Da li dolazi do povećanja poreske osnovice u slučaju kada obveznik PDV-a − podizvođač vrši promet dobara i usluga glavnom izvođaču, pri čemu obveznik...

Utvrđivanje PDV osnovice kod prometa dobara i usluga

Pažljiv pristup svim elementima naknade koje PDV obveznik ostvaruje važan je preduslov kako bi se PDV osnovica utvrdila na pravilan način, te kako bi...

Žalba protiv poreskih upravnih akata u postupku poreske kontrole

Nesumnjivo je da prvostepeni organi u određenom broju slučajeva nehotice čine propuste na štetu poreskih obveznika koji, obeshrabreni nesuspenizivnim dejstvom žalbe, odustaju od njenog...

PDV tretman povraćaja dobara

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost, učinjen je pokušaj da se otklone nedoumice u vezi...

Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica

Kapitalni dobici i gubici mogu stvoriti veliki broj dilema u praksi, pa je prilikom njihovog utvrđivanja neophodno posvetiti dužnu pažnju svim okolnostima koje mogu...

Poreski podsticaj iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Član 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se tiče poreskih podsticaja prilikom velikih ulaganja u osnovna sredstva, i dalje je na...

10 najčešćih pitanja iz poreske materije u 2015. godini

U ovom tekstu donosimo odgovore na najčešća pitanja koja su poreski obveznici uputili Poreskoj upravi u toku ove kalendarske godine #1 Koji kriterijumi određuju mogućnost...

Pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost

Ovaj institut u praksi vrlo često izaziva nedoumice na strani poreskih obveznika, a neretko se događa i da poreski inspektori u postupku poreske kontrole...

Propisi u praksi: Kako ostvariti pravo na refakciju (povraćaj iznosa) plaćene akcize na derivate...

Zakoračili smo u još jednu grejnu sezonu kada započinje nabavka derivata nafte koji se koriste za zagrevanje stambenog i poslovnog prostora, čime smo u...