PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja kao radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, potrebno je poduzeti čitav niz aktivnosti u vezi sa poslovnim događajima...

Sastavljanje tromesečnih izveštaja javnih preduzeća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period...

Sledstveno članu 3. Pravilnika o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, proističe obaveza javnih preduzeća da sastave sledeći tromesečni izveštaj...

Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu prema Kontnom planu za...

Iz naslova ovog komentara vidljivo je da se ovde radi o tri aktivnosti koje se odnose na godišnje finansijske izveštaje. To je priprema kao...

Otvaranje početnog stanja za 2016. godinu u poslovnim knjigama pravnih lica koja primenjuju Kontni...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljajući kontinuitet računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu i periodičnih izveštaja u toku 2016. godine...

U tekstu koji sledi osvrnućemo se na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i...

Utvrđivanje poreza na dobit kod nedobitnih organizacija za 2015. godinu

Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu. Propisani su i uslovi koje treba...

Obračun troškova proizvodnje i učinaka u posebnim pomoćnim knjigama kod korisnika budžetskih sredstava i...

Budući da je pozitivnim propisima dozvoljeno da korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pored redovne delatnosti, mogu obavljati i...

Uspostavljanje bilansne ravnoteže između imovine i kapitala prema Kontnom planu za budžetski sistem

Kada je reč o evidentiranju poslovnih promena u vezi sa nefinansijskom i finansijskom imovinom i kapitalom, prema propisima o budžetskom računovodstvu u Republici Srbiji,...

Usklađivanje osnivačkih akata i usaglašavanje opštih akata sa odredbama novog Zakona o javnim preduzećima

Ovaj tekst je fokusiran na računovodstvenu evidenciju upisanog registrovanog osnovnog kapitala, kako kod osnivača, tako i kod osnovanog javnog preduzeća i društva kapitala. Osim...

Komentar zakonskih odredaba u vezi sa uspostavljanjem javne svojine u Republici Srbiji i evidencije...

Zakonska regulativa u vezi sa definisanjem javne svojine u Republici Srbiji i njenom klasifikacijom na tri nivoa (republičkom, pokrajinskom i lokalnom) i obavezom upisa...