Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

OBRAČUN NAKNADE I PORESKIH OBAVEZA ZA USLUGE SUDSKOG VEŠTAKA

Sudski veštaci su stručna lica koja ispunjavaju formalne i suštinske uslove za bavljenje ovim stručnim i odgovornim poslom. Sudski veštak je pre svega saradnik...

ISPLATA DELA ZARADE PO OSNOVU OČEKIVANE DOBITI ZA 2017. GODINU – „TRINAESTA ZARADA”

Poslodavci i u 2017. godini mogu zaposlenima da isplate dodatnu zaradu u toku decembra, za šta je potrebno da obezbede ne samo odgovarajuća finansijska...

ISPLATE ZAPOSLENIMA ZA VREME VRŠENJA VOJNE OBAVEZE U REZERVNOM SASTAVU

Prema odredbama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS”, br. 88/2009 i 95/2010 – u daljem tekstu: Zakon), vojnu obavezu u...

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. NOVEMBRA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 102/2015 – u daljem...

PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA PREVOZA NA RAD I NJIHOV PORESKI TRETMAN

Prema odredbi člana 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka...

OBRAČUN I PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA NA OSNOVU NAKNADE ŠTETE NA IME NEISPLAĆENIH ZARADA...

U konkretnom slučaju iz prakse, u sudskom postupku koji je vođen zbog poništenja rešenja o prestanku radnog odnosa, pravnosnažnom sudskom odlukom tuženi − poslodavac...

MINIMALNA ZARADA ZA 2018. GODINU UTVRĐUJE SE PREMA NOVOJ MINIMALNOJ CENI RADA OD 143...

Prema odredbama člana 112. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US) minimalna cena rada...

IZDACI POSLODAVACA ZA LEČENJE ZAPOSLENIH U INOSTRANSTVU I NJIHOV PORESKI TRETMAN

U praksi su prisutni slučajevi da se zaposleni obraćaju svojim poslodavcima za novčanu pomoć u vezi sa svojim lečenjem u inostranstvu. Radi se na...

IZDACI POSLODAVACA ZA ISPLATU POJEDINIH VRSTA NAKNADA ZA RAD

Za obavljanje poslova iz svoje ili van svoje delatnosti poslodavci mogu angažovati radnu snagu po dva osnova: po osnovu radnog odnosa i po osnovu ugovornog...

Karakteristike u isplati minimalne zarade i isplata minimalne zarade za mesec jun 2017. godine

Prema odredbama čl. 111–113. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – u daljem tekstu: Zakon), zaposleni ima...

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru za 2017. godinu

U „Službenom glasniku RS” broj 61/2017 objavljena je ODLUKA o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu...

Izvršenje na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima

Predmet Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015 – u daljem tekstu: Zakon) jeste postupak u kome sudovi i javni izvršitelji...