OTVARANJE POČETNOG STANJA ZA 2017. GODINU U POSLOVNIM KNJIGAMA PRAVNIH LICA KOJA PRIMENJUJU KONTNI...

Korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa...

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O STRUKTURI I VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016....

Rok: 28. 2. 2017. godine U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”,...

UTVRĐIVANJE I EVIDENTIRANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA

- Utvrđivanje spiska korisnika javnih sredstava na kraju budžetske 2016. godine Uvod Korisnici javnih sredstava svoje poslovanje obavljaju preko podračuna na kojima se vode sredstva za...

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE TROMESEČNIH PERIODIČNIH IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA, ODNOSNO FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD...

Shodno članu 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006, u daljem tekstu: Uredba) propisana je obaveza tromesečnog sastavljanja i dostavljanja...

TROMESEČNO IZVEŠTAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA O REALIZACIJI GODIŠNJEG ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD JANUAR–DECEMBAR...

Uvodne napomene Tromesečno izveštavanje javnih preduzeća zasnovano je na primeni odredbi novog Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, broj 15/2016 – u daljem tekstu:...

OBRAČUN ISPRAVKE VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KOD KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA...

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 3) Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006) propisano je da direktni i...

PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja kao radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, potrebno je poduzeti čitav niz aktivnosti u vezi sa poslovnim događajima...

Sastavljanje tromesečnih izveštaja javnih preduzeća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period...

Sledstveno članu 3. Pravilnika o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, proističe obaveza javnih preduzeća da sastave sledeći tromesečni izveštaj...

Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu prema Kontnom planu za...

Iz naslova ovog komentara vidljivo je da se ovde radi o tri aktivnosti koje se odnose na godišnje finansijske izveštaje. To je priprema kao...

Otvaranje početnog stanja za 2016. godinu u poslovnim knjigama pravnih lica koja primenjuju Kontni...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljajući kontinuitet računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu i periodičnih izveštaja u toku 2016. godine...

U tekstu koji sledi osvrnućemo se na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i...

Utvrđivanje poreza na dobit kod nedobitnih organizacija za 2015. godinu

Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu. Propisani su i uslovi koje treba...