Naslovna Porezi Stranica 34

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednot („Sl. glasnik RS”, br. 108/2017) stupio je na snagu 1. janura 2017. godine,...

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOHOTKA OD NEPOKRETNOSTI

Uvodne napomene Srpski Nacrt ugovora (koji delegaciji Republike Srbije služi kao polazna osnova za pregovore radi zaključenja ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja), kao i do...

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA AUTORSKIH NAKNADA

Uvodne napomene Autorske naknade su naknade za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava intelektualne i industrijske svojine, odnosno  naknade za korišćenje ili za pravo...

IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2016. GODINU

Prema članu 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002….i 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), poreski obveznik,...

NOVI PORESKI TRETMAN PRIHODA OD IZDAVANJA NEPOKRETNOSTI U ZAKUP ILI PODZAKUP – OD 1....

Od 1. januara 2017. godine počinje primena odredaba od 65a do 65g Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/2001...i 112/2015,...

Postupanje Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate

U tekstu koji sledi detaljno analiziramo proceduru predaje zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ukazujući na brojne nedoumice i probleme koji se...

Postupak brisanja obveznika PDV-a iz evidencije PDV-a i predaja poslednje PDV prijave kod prestanka...

U tekstu koji sledi detaljno objašnjavamo proceduru brisanja PDV obveznika iz PDV evidencije, uz navođenje korisnih primera i potrebne dokumentacije Obveznik PDV-a koji prestaje da...

Primena finansijskih propisa

U sklopu sasvim novog formata koji od ovog broja možete pratiti u našem časopisu donosimo neka karakteristična službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu...

Elektronska poreska prijava za porez na dobit po odbitku

Podnošenje poreske prijave za plaćeni porez na dobit po odbitku od 1. marta 2016. godine vrši se elektronskim putem. Kako bi Pravilnik koji je...

Vodič kroz izmene poreskih zakona

Izmenama i dopunama poreskih zakona izvršene su brojne reforme, gde se kao najznačajnije izdvajaju uvođenje poreza po odbitku na usluge i uvođenje poreske olakšice...

Kako se izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost reflektuju na građevinsku...

U tekstu koji sledi nastojimo da damo odgovor na neka od najnovijih i najznačajnijih pitanja iz oblasti građevinske delatnosti, a povodom izmenjenih propisa u...

Tretman transfernih cena u carinskom postupku

U tekstu koji sledi kroz šest sasvim konkretnih pitanja dajemo iscrpne odgovore u pogledu tretmana transfernih cena u carinskom postupku   Veliki deo današnje međunarodne trgovine...