KLJUČNE IZMENE MSFI za MSP

– primena 31. 12. 2019, retroaktivna primena sa stanjem na 31. 12. 2018. dozvoljena U „Službenom glasniku RS” br. 83/2018 objavljeno je Rešenje o utvrđivanju...

PRELAZAK SA PROSTOG NA DVOJNO KNJIGOVODSTVO OD 1. 1. 2019. godine

Dana 18. decembra 2017. godine usvojene su brojne izmene Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je ključni zakon...

Godišnji popis imovine i obaveza za 2018. godinu

Popis ili inventar je postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Dva glavna zadatka popisa su utvrđivanje nedokumentovanih...

Izmene Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (MSFI za MSP)

- primena 31. 12. 2019, retroaktivna primena dozvoljena -   U „Službenom glasniku RS”, broj 83 od 29. 10. 2018. godine, objavljeno je Rešenje o utvrđivanju...

Računovodstveni i poreski aspekti nematerijalne imovine

Poslovanje privrednih subjekata u uslovima modernog poslovanja podrazumeva sve veće korišćenje nematerijalne imovine. Celokupan tretman pomenute imovine utoliko je složeniji zbog njene nematerijalne prirode,...

Računovodstveno obuhvatanje sticanja i otuđenja sopstvenih akcija i udela

Postupak i uslovi sticanja sopstvenih akcija i udela, kao i njihovo otuđenje, odnosno poništavanje, regulisani su relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik...

Računovodstveno evidentiranje ambalaže i sitnog inventara

U finansijskim izveštajima poslovnih subjekata značajne vrednosti pripadaju tzv. „zalihama male vrednosti”. Što je „mala vrednost” – nije regulisano zakonskim i računovodstvenim propisima, pa...

Unošenje uloga novog člana u osnovni kapital društva – Računovodstveni aspekt

Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: DOO) predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova društva u društvo, koja je registrovana u skladu...

Računovodstveno evidentiranje kratkoročnih finansijskih i robnih zajmova između pravnih lica

Pojam zajma, odnosno pozajmice između pravnih lica, kao i obaveze zajmodavca i zajmoprimca, regulisani su čl. od 557. do 566. Zakona o obligacionim odnosima...

Dodatne uplate osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital

Dodatne uplate su jedan od mogućih načina finansiranja društva od strane članova odnosno osnivača, pored zajmova i dokapitalizacije povećanjem osnivačkog uloga. Računovodstveni aspekt instituta...

Izmirivanje obaveza putem asignacije

Plaćanja između privrednih subjekata prenosom novčanih sredstava sa računa na račun osnovni je način plaćanja, ali nije redak slučaj da se u praksi svog...

Izdata jemstva, garancije i menice kao instrumenti obezbeđenja – računovodstveni aspekt

Sa stanovišta propisa o računovodstvu, data jemstva i garancije, kao instrumenti obezbeđenja, predstavljaju potencijalnu obavezu. Potencijalna obaveza je: moguća obaveza koja nastaje po osnovu...