FAKTORING POSLOVI SA ASPEKTA PORESKIH PROPISA I RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE

Uvodne napomene Faktoring poslovi se obavljaju kod nas u skladu sa Zakonom o faktoringu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013) koji je u primeni...

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period april–jun 2017. godine

U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: Zakon),...

Obavljanje službenog putovanja u inostranstvo korisnika javnih sredstava

Uvodne napomene Korisnici javnih sredstava službeno putovanje u inostranstvo obavljaju na osnovu: 1) Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema...

IZMIRENJE OBAVEZA NA OSNOVU PLATNIH TRANSAKCIJA IZMEĐU PRUŽAOCA I KORISNIKA PLATNIH USLUGA

Uvodne napomene Donošenjem Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 139/2014 – u daljem tekstu: Zakon), koji je u primeni od 1. oktobra 2015....

TEKUĆE I KAPITALNO ODRŽAVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI...

Uvodne napomene Tekuće i kapitalno održavanje sredstava za rad kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i korisnika sredstava Republičkog...

PRAĆENJE I EVIDENTIRANJE NABAVKE GORIVA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA PUTEM KARTICA ZA GORIVO

Kartice za gorivo pripadaju novoj generaciji vrste plaćanja i treba da omoguće efikasan način snabdevanja i praćenja utroška goriva kod privrednih i budžetskih korisnika....

EVIDENTIRANJE SREDSTAVA OD „RODITELJSKOG DINARA” U USTANOVAMA OBRAZOVANJA

Zakonska regulativa Za finansiranje pojedinih aktivnosti koje su definisane nastavnim planovima i programima u  predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, vrši se prikupljanje novčanih sredstava...

KONSOLIDOVANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN...

Zakonska regulativa Sastavljanje i podnošenje konsolidovanih godišnjih izveštaja korisnika javnih sredstava koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem, za 2016. godinu, sprovodi se...

ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU I ČUVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA

ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA U skladu sa članom 17. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/03 i 12/06 – u daljem tekstu:...

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU PREMA PROPISIMA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA

Prema članu 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016 i 107/2016 – u...

USAGLAŠAVANJE POSLOVNIH KNJIGA I PROVERA BILANSNIH POZICIJA PRE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH...

Uvodne napomene U skladu sa članom 18. stav 1. Urebe o budžetskom  računovodstvu(„Sl. glasnik RS”, broj 125/2003 i 12/2006 – u daljem tekstu: Uredba) budžetski...

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

U skladu sa Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih...